کد خبر: 48161 تاریخ انتشار : 1396/1/19-9:49:4

پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی

کارگاه نقد عملکرد اقتصادی دولت یانزدهم در دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید
کارگاه نقد عملکرد اقتصادی دولت یانزدهم در دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید
کارگاه نقد عملکرد اقتصادی دولت یانزدهم در دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید
کارگاه نقد عملکرد اقتصادی دولت یانزدهم در دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید

photo_۲۰۱۷-۰۴-۰۶_۲۳-۲۹-۲۶-(1).jpg
photo_۲۰۱۷-۰۴-۰۶_۲۳-۳۰-۰۲-(1).jpg
photo_۲۰۱۷-۰۴-۰۶_۲۳-۳۰-۲۴-(1).jpgphoto_۲۰۱۷-۰۴-۰۶_۲۳-۳۰-۴۷-(1).jpgphoto_۲۰۱۷-۰۴-۰۶_۲۳-۳۱-۴۶-(1).jpg
photo_۲۰۱۷-۰۴-۰۶_۲۳-۳۲-۳۰-(1).jpg 
©2018 Basij Student Organization. All Rights Reserved