آرشیو یادداشت
در بررسی هایی که همیشه در تاریخ جنبش دانشجویی صورت می گیرد به دلیل تبلیغ ها و دستکاری های تاریخی مغرضانه همیشه جعل هایی صورت می گیرد که باعث ایجاد خلل در بررسی های تاریخی می گردد.
|< < 1 2 3 4 5 6 > >|